Log in voor een helder zicht op je kind
en de resultaten. KLIK HIER

TSO

Stichting Broodtrommel Tussenschoolse Opvang (TSO)

Door een gewijzigde wetgeving is de Tussenschoolse Opvang (TSO) sinds 1 augustus 2006 de verantwoordelijkheid van de schooldirectie (art. 45 WPO).  De directie van KBS Howiblo (de school) heeft destijds besloten om de TSO uit te besteden aan de Montfoortse Stichting Broodtrommel. De Stichting Broodtrommel (de Stichting) is sindsdien verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van de TSO c.q. zorgt voor dat de dagelijkse gang van zaken binnen de TSO. De Stichting heeft voor de uitvoering / exploitatie van de TSO op de Howiblo de Taakgroep TSO ingesteld. De Taakgroep informeert ouders van leerlingen over de TSO, voert overleg met de directie van de school en maakt (financieel) beleid. Een aantal keren per jaar stuurt de Taakgroep TSO een nieuwsbrief uit.

De coördinatie van de TSO op school is in handen van Annette de Kruijf. De TSO-coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de TSO. De TSO-coördinator stuurt daartoe het team van TSO-krachten (TSO-team) aan. De TSO-coördinator is lid van de Taakgroep. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) van de school heeft instemmingsrecht bij diverse TSO aangelegenheden, zoals het vaststellen van de hoogte van de overblijfbijdrage per kind. Dit is vastgelegd in Artikel 13 van de Wet Medezeggenschap  op Scholen (WMS). Om die reden is een lid van de MR vertegenwoordigd in de Taakgroep. De jaarlijkse kascontrole wordt uitgevoerd door twee leden van de MR. Zij brengen daarover verslag uit aan de MR en de Taakgroep TSO. Bij de uitvoering van de TSO is een goede samenwerking met het Onderwijsteam van de school belangrijk. Daarom heeft een lid van het onderwijsteam zitting in de Taakgroep TSO.

De samenstelling van de Taakgroep TSO m.i.v. het schooljaar 2019/2020:

voorzitter                                          – Wim Spruit
coördinator/administrateur TSO          – Annette de Kruijf
afgevaardigde TSO-team                    – Corrie Dreesens
afgevaardigde Onderwijsteam             – Jan Heemstra
afgevaardigde MR                              – Marieke Lansbergen
afgevaardigde directie school              – vacature
afgevaardigde bestuur Stichting          – vacature

Aanmelden TSO
Aan het einde van het schooljaar krijgen alle vaste overblijvers een inschrijfformulier zodat zij zich kunnen opgeven voor het nieuwe schooljaar. U kunt hier de Overeenkomst TSO Broodtrommel 2020-2021 printen en de Algemene voorwaarden TSO.

Losse (extra) overblijvers moeten worden aangemeld bij de TSO-coördinator, Annette de Kruijf: 06-21673448 tussen 08.00 en 10.00 uur. Wilt u zich a.u.b. aan deze tijden houden! Bij afwezigheid kunt u de aan- of afmelding inspreken, sms’en of sturen via de app.

De tarieven
Voor vaste overblijvers:        per dag van te voren vastgesteld: € 1,50
voor losse overblijvers:         per dag € 2.50

Voor administratieve aangelegenheden kunt u mailen naar: broodtrommel-howiblo@hotmail.nl
Het bankrekeningnummer is:      NL18RABO01346.66.771 t.n.v. Overblijven Stichting Broodtrommel
Het adres van de Stichting:         G. van Damstraat 83A, 3417 WD Montfoort

Aanmelden als vrijwilliger voor het TSO-team?
Lijkt het u leuk om als vrijwilliger te werken bij de tussenschoolse opvang (TSO) op KBS De Howiblo?  Meldt u dan aan bij de Stichting Broodtrommel als TSO-kracht.  Meer info: vrijwilliger TSO-team

 

Adresgegevens

KBs “De Howiblo”

G. v. Damstraat 83A
3417 WD Montfoort
tel.: 0348-472963
Email: directie@howiblo.nl
www.howiblo.nl

Zoek op onze website

Deze website is gerealiseerd door - Draads Media