Log in voor een helder zicht op je kind
en de resultaten. KLIK HIER

Social Media

Protocol social media Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs!

Inleiding
Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met
minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen.
Onder de noemer social media worden onder andere weblogs of blogs, social bookmarking, videosites
als YouTube, Vimeo, fora, op samenwerking gebaseerde projecten als Wikipedia,
en sociale netwerken als Facebook en Google+ geschaard. Via deze media delen mensen verhalen,
kennis en ervaringen. Dit doen zij door berichten te publiceren of door gebruik te maken van
ingebouwde reactiemogelijkheden. Voorbeelden van dit laatste zijn weblogs, waar lezersreacties
achterlaten door middel van een reactieformulier of trackbacks.
De leeftijdsgrens voor het gebruik van WhatsApp is 16 jaar en ouder. Dit betekent dat door
leerkrachten in de klas geen gebruikt gemaakt wordt van WhatsApp groepen waaraan leerlingen
deelnemen. In dit protocol worden uitsluitend richtlijnen gegeven voor het gebruik van WhatsApp bij
leerkrachten onderling of tussen leerkrachten en ouders.
Social media biedt de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kan een bijdrage
leveren aan een positief imago van je school en de Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! Van
belang is te beseffen dat je met berichten op social media (onbewust) de goede naam van de school
en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met social media om te
gaan.

Essentieel is dat de scholen van en de Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! zelf en de gebruikers
van social media tegenover alle betrokkenen de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en
de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen.
Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen,
ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met social media en heeft dit
protocol opgezet om eenieder die bij de Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! betrokken is of zich
daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.
Binnen Kalisto worden ook apps gebruikt, zoals de SocialSchool app, die lijken op publieke social
media apps zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram en Google+. Het onderscheidende verschil is dat
Kalisto bepaalt welke gebruikers toegang krijgen tot het domein

Uitgangspunten
Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! onderkent het belang van social media. Dit protocol draagt
dan ook bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat, te weten;
1. Dit protocol bevordert dat de instelling, medewerkers, leerlingen en ouders op de
social media communiceren in het verlengde van de missie en visie van Kalisto en daarbij de
reguliere fatsoensnormen in acht nemen. In de regel betekent dit dat we respect voor de
school en elkaar hebben, dat we verdraagzaam zijn en iedereen in zijn waarde laten;
2. De gebruikers van social media dienen rekening te houden met de goede naam van de school
en van eenieder die betrokken is bij de school;
3. Het protocol dient ervoor om alle betrokkenen bij de Stichting Kalisto Boeiend
Basisonderwijs!, te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de social media;

Doelgroep en reikwijdte
1. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de
schoolgemeenschap, dat wil zeggen medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en mensen
die op een andere manier verbonden zijn aan de Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs!.
2. De richtlijnen in dit protocol hebben alleen betrekking op berichten die gerelateerd zijn aan
de school of wanneer er sprake is van een overlap tussen school, werk en privé.

Social media, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de school
A. Voor alle gebruikers (medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers)
1. Het is medewerkers en leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op
social media, tenzij door de schoolleiding respectievelijk leraren hiervoor vooraf
toestemming is gegeven.
2. Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie over school en de leden van de
schoolgemeenschap te delen, mits het geen persoonsgegevens betreft en andere
betrokkenen niet schaadt.
3. De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die hij publiceert op de
social media.
4. Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen
voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.
5. De onderwijsinstelling vraagt aantoonbaar schriftelijke toestemming aan medewerkers en
ouders om foto-, film- en geluidsopnamen van aan school gerelateerde situaties, waarop zij
of hun kinderen zijn afgebeeld, op de school- en/of persoonlijke social media te zetten.
6. Het is medewerkers niet toegestaan om namens een school van de stichting of namens de
stichting zelf “vrienden” te worden met leerlingen of ouders via de social media.
7. Alle betrokkenen nemen de reguliere fatsoensnormen tegenover betrokkenen in de
onderwijsinstelling in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld: hacken
van een account, pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, radicalisering, zwartmaken of
anderszins beschadigen) dan neemt de onderwijsinstelling passende maatregelen.

B. Voor medewerkers tijdens werksituaties
1. Een medewerker kan een professionele groepsapp maken ten behoeve van ouders van de
klas waaraan hij lesgeeft. Dit ten behoeve van het door hem doorgeven van bijzondere
aangelegenheden zoals bij voorbeeld lesuitval, het opgeven van huiswerk, het herinneren
aan de gymspullen, schoolreisje, schoolkamp.
2. Die ouders die om welke reden dan ook geen deel uit kunnen maken van de groepsapp,
worden door de medewerker via de mail op de hoogte gesteld.
3. Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van social media:
privémeningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de officiële
standpunten van de onderwijsinstelling.
4. Indien een medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft
met de Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! dient de medewerker te vermelden dat hij
medewerker is van de Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! en welke functie hij heeft.
5. Als onlinecommunicatie dreigt te ontsporen dient de medewerker direct contact op te
nemen met zijn leidinggevende om de te volgen strategie te bespreken.
6. Bij twijfel of een publicatie in strijd is met deze richtlijnen neemt de medewerker contact op
met zijn leidinggevende.

C. Voor medewerkers tijdens privésituaties
1. Het is de medewerker toegestaan om school/werk gerelateerde onderwerpen te publiceren
mits het geen persoonsgegevens de school, haar medewerkers, leerlingen,
ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft. Ook mag de publicatie de naam van de
school en/of Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! niet schaden.
2. Het is voor medewerkers niet toegestaan standpunten en/of overtuigingen uit te dragen die
in strijd zijn met de missie en visie van Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! en de
uitgangspunten van dit protocol.
3. Indien de medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft
met de onderwijsinstelling dient hij te vermelden dat hij medewerker is van Stichting Kalisto
Boeiend Basisonderwijs!.
4. Als de medewerker over Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! publiceert dient hij het
bericht te voorzien de mededeling dat de standpunten en meningen in dit bericht de eigen
persoonlijke mening zijn (op persoonlijke titel zijn geschreven) en los staan van eventuele
officiële standpunten van Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs!.
5. Bij twijfel of een publicatie in strijd is met deze richtlijnen neemt de medewerker contact op
met zijn leidinggevende.

Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen
1. Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan
plichtsverzuim. Alle correspondentie over dit onderwerp wordt opgenomen in het
personeelsdossier.
2. Indien Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! de wijze van communiceren door een
medewerker(s) als ‘grensoverschrijdend’ kwalificeert, dan kan dit telefonisch gemeld worden
bij de Landelijke Vertrouwensinspecteur (0900 – 1113111).
3. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar
medewerkers toe rechtspositionele maatregelen genomen die variëren van waarschuwing,
schorsing, berisping, ontslag en ontslag op staande voet;
4. Leerlingen en/ of ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen maken zich
mogelijk schuldig aan verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt
opgenomen in het leerlingendossier.
5. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen
en/ of ouders/verzorgers toe maatregelen genomen die onder meer kunnen bestaan uit een
waarschuwing, schorsing en verwijdering van school.
6. Wanneer de uitlating van leerlingen en/of ouders/verzorgers en medewerkers mogelijk een
strafrechtelijke overtreding inhoudt kan door Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs!
aangifte bij de politie worden gedaan.

Over dit protocol is reeds gesproken met de GMR. Aan de GMR is verzocht om haar instemming aan
het protocol te geven bij de eerst mogelijke gelegenheid in het nieuwe schooljaar 2018-2019.
Woerden, 4 september 2018

Adresgegevens

KBs “De Howiblo”

G. v. Damstraat 83A
3417 WD Montfoort
tel.: 0348-472963
Email: directie@howiblo.nl
www.howiblo.nl

Zoek op onze website

Deze website is gerealiseerd door - Draads Media