Log in voor een helder zicht op je kind
en de resultaten. KLIK HIER

OV

NIEUWSBRIEF CORONA MAATREGELEN

De oudervereniging (OV) houdt zich bezig met de organisatie van allerlei activiteiten in en rond de school, met als doel een bijdrage te leveren aan een prettige schooltijd voor alle kinderen op de Howiblo. Dit doet zij in samenwerking met de leerkrachten/directie van de school.

Daarnaast stellen de leden kritische vragen over algemene vraagstukken binnen de school en adviseren zij ook de medezeggenschapsraad.

Een 10-tal enthousiaste ouders hebben op dit moment – samen met de directie – zitting in de oudervereniging.

Adriaan Schiereck
Marie-José de Bruijn
Judith Jansen
Corine Copier
Miranda Faber
Kirsten van Bloois

Bestuur Voorzitter: Adriaan Schiereck
Secretaris: Suzanne Lont
Penningmeester: Marie-José de Bruijn: penningmeesterhowiblo@gmail.com

Heeft u een vraag of wilt u graag iets met ons delen? Ons mailadres is: ov.howiblo@gmail.com

De leden van de OV helpen actief mee tijdens feesten en evenementen.  Denk aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, carnaval, open dagen, etc. Hiervoor wordt ook regelmatig hulp ingeroepen van andere ouders om alles zo goed mogelijk te kunnen organiseren. Gedurende het jaar overlegt de oudervereniging met het schoolteam over algemene vraagstukken. De vereniging adviseert ook de medezeggenschapsraad. De oudervereniging vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

Waarom een ouderbijdrage?

Voor een goed functioneren is de OV afhankelijk van de ouderbijdrage, die jaarlijks wordt vastgesteld aan de hand van de begroting van het schooljaar. Wij letten bij iedere activiteit zoveel op de kosten (zetten zoveel mogelijk vrijwilligers in, maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande of te lenen materialen), maar om alle leuke activiteiten voor uw kinderen te (blijven) organiseren is er geld nodig. Onderstaand treft u een overzicht aan zodat u inzicht krijgt in waar de ouderbijdrage aan wordt besteed.

Welke activiteiten organiseren wij?

Binnen de Oudervereniging zijn de volgende commissies actief:

PRS commissie: Suzanne Lont en Daniëlle Eppinga. Zij brengen de Howiblo in de publiciteit. Te denken valt aan het maken van foto’s en stukjes tekst voor bijvoorbeeld de Zenderstreeknieuws, de IJsselbode en de website.

Ook vormen zij een gezamenlijke sponsorcommissie, die voor extra financiële middelen zorgt en die de kwaliteit van het onderwijs op de beide scholen ten goede komt. Sponsoring is bedoeld voor additionele materialen voor kinderen en niet voor primaire onderwijstaken. Een voorbeeld van een activiteit uit de koker van deze commissie is de speculaas verkoop rond Sinterklaas. De opbrengsten hiervan worden besteed aan extra materialen ten behoeve van de kinderen.

Kunst/cultuur/Ateliers commissie: Ineke van der Wel en Kirsten van Bloois.
Deze commissie verzorgt het diverse aanbod aan kunst, cultuur en ateliers dat gedurende het hele schooljaar wordt aangeboden. Het idee hierachter is dat uw kind op deze manier kennis maakt met vooralsnog vaak onbekende kunst/cultuur/creativiteit. Denk bijvoorbeeld aan koken, dansen, multimedia, schilderen en het populaire fietsen met “Meester Frans” langs het cultureel erfgoed van Montfoort. Voor deze activiteiten worden soms mensen ingehuurd (alhoewel we zoveel mogelijk de talenten van de leerkrachten en vrijwilligers/ouders gebruiken) en moet er voor sommige activiteiten materialen ingekocht worden.


Sinterklaas:
Jessica Corsten en Suzanne Lont
Deze commissie denkt mee over de inhoud van het verhaal en de vormgeving daarvan in de school. De leden zijn aanwezig op de dag zelf voor de coördinatie en helpen bij het versieren van de school en het opruimen van deze versieringen in de school.

Ook verzorgen deze OV-leden diverse inkopen. Denk aan het strooigoed en de schoencadeautjes. En zij zorgen ervoor dat Sinterklaas en z’n Pieten op school langskomen.

KerstDanielle Eppinga en Corine Copier Deze commissie denkt mee over de aankleding van de school tijdens de weken voorafgaand aan kerst. De leden zijn aanwezig tijdens de kerstmaaltijd om hand- en spandiensten te verlenen en te helpen bij het opruimen van de kerstspullen. Daarnaast verzorgen zij – vanuit het OV-budget – de aankomst van de kinderen op het schoolplein na de kerkdienst. Hiervoor wordt ieder jaar iets nieuws bedacht; herinnert u zich de levende kerstengelen of de levende kerststal nog? Of wat dacht u van de mooie duifballonnen van dit schooljaar?

Carnaval: Miranda Faber en Corine Copier
Deze commissie verleent hand- en spandiensten tijdens carnaval op school. Zij denkt mee over het dagprogramma en het versieren van de school. Daarnaast verzorgt de OV het drinken en eventueel het eten voor de leerlingen.

Pasen: Jessica Corsten en Miranda Faber
Deze commissie coördineert het lekkere en gezellige paasontbijt op school. Daarnaast zorgt ze voor een paashaas die lekkere chocolade eitjes komt brengen.

Bouwcommissie Carnaval: Adriaan Schiereck en Anne van der Kamp
Deze commissie gaat regelmatig kijken – en helpen – bij het opbouwen van de carnavalswagen en zorgt daarbij voor de inwendige mens van de bouwers en kledingmaaksters. Ook zijn er uiteraard materialen nodig voor de wagen; deze worden ingekocht door de OV.

Felicitatiecommissie: Adriaan Schiereck
Deze commissie koopt en stuurt een kaartje aan de leerkrachten bij verjaardagen, ziekte, geboorte, huwelijk etc.

Hoofdluiscommissie: Corine Copier
Deze commissie is belast met de hoofdluis controle die na elke schoolvakantie plaatsvindt. Het betreft de coördinatie en begeleiding van de hoofdluis controle, die dit jaar per klas wordt uitgevoerd door ouders die zich daarvoor opgegeven hebben. Ook zorgt deze OV commissie ervoor dat de benodigde materialen aanwezig zijn.

Verkeersveiligheidscommissie: Danielle Eppinga en Jessica Corsten
Er is – samen met deze commissie – een werkgroep met ouders van de school om activiteiten te ontplooien t.b.v. de verkeersveiligheid rondom het scholencomplex. Er is samenspraak met de gemeente Montfoort, de wijkagent en eventueel met ouders of verzorgers van de andere Montfoortse basisscholen. Zo wordt op het juiste haal- en brenggedrag van de ouders gewezen en wordt er naar structurele oplossingen gezocht om een veilige school- en thuisroute te creëren.

Daarnaast organiseert de commissie 1x per jaar de “fietscontrole” en bieden ze per niveau activiteiten aan om kinderen bekend te maken met de verkeersregels. Ook hier geldt: er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van vrijwilligers en bestaand materiaal. Maar soms is het gewenst om zaken in te kopen om uw kind een zo goed en realistisch mogelijke verkeersles aan te bieden.

Kampcommissie: Adriaan Schiereck, Anne de Groot, Ineke van der Wel en Kirsten van Bloois
De leden van deze commissie nemen samen met een afvaardiging van de directie de organisatie van het kamp voor hun rekening. De commissie houdt zich bezig met alles rond het kamp, zoals thema’ s, inkopen van de boodschappen, bussen huren, locaties reserveren, benodigde spullen inventariseren, verzamelen en klaarzetten.

Overige taken die de OV op zich neemt zijn:

Inkopen doen ten behoeve van infoavonden, open dag, afscheidsavond groep 8:
Deze ouder zorgt ervoor dat er voldoende koffie, thee, drank, linomade etc. aanwezig is op dagen dat dit gewenst is door school.

Schoolfotograaf: ?
Deze ouder legt jaarlijks contacten met de schoolfotograaf, geeft 2 dagen ondersteuning aan de fotograaf, zorgt dat de tijdsplanning goed verloopt tijdens de dagen dat de schoolfotograaf aanwezig is op school.

Website ouder: Jessica Corsten
De website ouder zorgt ervoor dat de informatie over de OV op de website van de Howiblo actueel en compleet is.

U ziet dat de OV een breed scala aan activiteiten heeft. Naast bovenstaande activiteiten, houdt de OV zich dit jaar ook nog bezig met het Jubileum. De Howiblo bestaat 40 jaar en dat moet gevierd worden. Een aantal OV-leden zijn druk doende met de voorbereidingen. Meer informatie hierover volgt eerdaags in het Nieuws van de Week; nog even geduld dus. Maar het belooft een groots feest te worden!a

Adresgegevens

KBs “De Howiblo”

G. v. Damstraat 83A
3417 WD Montfoort
tel.: 0348-472963
Email: directie@howiblo.nl
www.howiblo.nl

Zoek op onze website

Deze website is gerealiseerd door - Draads Media