Log in voor een helder zicht op je kind
en de resultaten. KLIK HIER

Ondersteuning

Leerlingenondersteuning

De ondersteuningsstructuur op de Howiblo is erop gericht het onderwijs zo goed mogelijk aan te passen aan de behoeften en mogelijkheden van iedere leerling. Daarom hebben wij op school naast groepsleerkrachten ook 2 intern begeleiders

De interne begeleider (IB-er) coördineert de zorg voor en hulp aan de leerlingen. De extra hulp wordt in principe door de groepsleerkracht in de klas gegeven.

De IB-er heeft ook een rol in het ondersteunen en coachen van de groepsleerkrachten.

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft zal de IB-er vrijwel altijd bij oudergesprekken aanwezig zijn. Daarmee borgen wij de voortgang van de ondersteuning door de jaren heen.

RT (Remedial teaching)

Extra hulp aan leerlingen wordt in principe door de groepsleerkracht in de klas gegeven. Toch kan het zijn dat een kind daarnaast een meer specialistische aanpak nodig heeft. Deze hulp wordt geboden door Patricia van Soest. Daarnaast biedt Ingrid Goedhart, bevoegd leerkracht, als vrijwilliger extra ondersteuning in een aantal groepen.

Leerlingvolgsysteem
De prestaties van de leerlingen worden in kaart gebracht zodat de school een zo goed mogelijk beeld heeft van de ontwikkeling van de leerlingen. Hiervoor wordt een uitgebreid leerlingvolgsysteem gebruikt waarin de scores van de methode- en Citotoetsen worden opgenomen.
De school gebruikt het Kanjer-leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Groeps- en leerlingbesprekingen
Drie keer per jaar zijn er groeps- en leerlingbesprekingen. Tijdens deze overleggen bespreken de leerkracht en de IB-er de prestaties en het gedrag van elke leerling. Naar aanleiding van deze besprekingen kunnen er extra acties uitgezet worden. Indien nodig krijgt de leerling extra hulp van de groepsleerkracht of wordt via de IB-er extra hulp geregeld. Dit kan bijvoorbeeld zijn door onderzoeken vanuit het samenwerkingsverband Passenderwijs en ambulante begeleiding.

Groepsplannen
Jaarlijks wordt er voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen een groepsplan opgesteld. Hierin beschrijft de leerkracht aan welke doelen en op welke manier er de komende periode wordt gewerkt. In de groepsplannen worden doelen op drie niveaus gesteld: basisaanpak, verdiepingsaanpak, intensieve aanpak. Op deze manier krijgen leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau les.

Handelingsplannen
Wanneer blijkt dat een leerling een andere aanpak nodig heeft dan gebruikelijk in de klas, kan een individueel handelingsplan worden opgesteld. In dit plan wordt de specifieke aanpak die nodig is voor deze leerling  beschreven. Tevens zal hierin vermeld worden welk doel er voor de komende periode nagestreefd wordt. Een handelingsplan wordt altijd met de ouders besproken.
Wanneer een leerling op een bepaald vakgebied een achterstand heeft van meer dan twee jaar, kan hij/zij een eigen leerlijn krijgen. Dit houdt in dat de leerling een eigen programma krijgt voor dit vakgebied. In dit geval wordt er tevens een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin ook het verwachte uitstroomniveau wordt opgenomen.

Passend Onderwijs
Per 1 augustus 2014 wordt de ondersteuningsplicht ingevoerd. Scholen en besturen worden dan verplicht te zorgen dat er voor iedere leerling een passende onderwijsplek en passend onderwijs is. Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs krijgt dat het beste bij zijn talenten en beperkingen past. Passend onderwijs is ook voor leerlingen met een stoornis, ernstige ziekte of handicap. Zij kunnen extra hulp krijgen op een reguliere school, een school voor speciaal basisonderwijs of op een school voor speciaal onderwijs.

Jeugdteam Montfoort
Kinderen en jongeren verdienen het om prettig en veilig op te groeien. Vaak lukt dat op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden, buren en kennissen. Soms lukt dat niet en is er extra hulp nodig. Dan kunt u terecht bij het Jeugdteam. Het Jeugdteam bestaat uit medewerkers met verschillende deskundigheid op een breed gebied van welzijn en zorg.

U kunt het Jeugdteam bellen of mailen voor vragen, advies of het maken van een afspraak.
Telefoon: 06-27056153
Email: info@jeugdteammontfoort.nl
Website: www.jeugdteammontfoort.nl

 

Adresgegevens

KBs “De Howiblo”

G. v. Damstraat 83A
3417 WD Montfoort
tel.: 0348-472963
Email: directie@howiblo.nl
www.howiblo.nl

Zoek op onze website

Deze website is gerealiseerd door - Draads Media